Perdre un ull: un camí nou, llarg i tortuós

Quan pateixes una agressió com la de l’Ester Quintana, que ha perdut un ull a causa d’una bala de goma disparada pels Mossos d’Esquadra, tot un camí nou, llarg i tortuós s’obre davant teu, i no tens més remei que emprendre’l. Per una banda hi ha el drama personal: perdre un ull és molt dur, el fet de no veure-hi genera dificultats en la quotidianitat i també por; por de no veure quelcom i fer-te més mal, por a que et passi alguna cosa a l’únic ull que et queda. A més, hi ha tot el procés d’acceptació de la teva nova cara, habituar-se a notar que t’observen, a tenir un objecte de plàstic que intenta dissimular el que en realitat és evident: allà no hi ha un ull, que és el mirall de l’ànima, el primer que ens fixem en una persona.

Però el més dur de tot és saber que el que ha passat és fruit d’una agressió violenta. Algú t’ha volgut fer mal i això genera un trauma molt més gran que si fos un accident. I encara més greu: qui t’ha infringit el dany és el cos de seguretat de l’estat, legitimat per tothom i que en principi ha de garantir la protecció del ciutadà.

Aquest és el panorama en el qual es trobaven unes quantes persones quan vam iniciar la nostra tasca amb l’associació Stop Bales de Goma, l’any 2010. La policia havia deixat cecs d’un ull a quatre nois, el govern se’n rentava les mans completament, la justícia brillava per la seva absència i l’opinió pública encara anava a favor dels cossos antidisturbis. I de fet, ben poca cosa ha canviat des de llavors: el balanç de víctimes ha augmentat i possiblement –l’única dada positiva- l’opinió pública comença a posar en dubte la qualitat i la legitimitat de la policia. La feina, però, no ha estat en va.

Stop Bales de Goma fa diverses reivindicacions. La primera fa referència als drets humans: l’ús de les bales de goma per part de la policia antidisturbis hauria d’estar totalment prohibit pels danys que causa. Està demostrat que tots el projectils poden causar ferides irreversibles. Les escopetes de boles de goma són armes considerades letals per la força amb què surten disparats els projectils (a més de 700 km/h) i per això no s’haurien d’utilitzar contra la població civil que es manifesta sota cap concepte. Atempta contra el dret de manifestació i el de lliure circulació.

La segona reivindicació és de caire polític: reclamem que sigui el poder executiu i el legislatiu, és a dir, el Govern i el Parlament, qui reguli les lleis sobre els armaments de la policia i els protocols d’actuació, i que vetlli perquè aquests es facin complir. En aquests moments és la pròpia policia la que decideix quines armes utilitzarà i amb quins protocols. Per tant, actua com un poder independent; això no és acceptable en un país democràtic. Han de ser els polítics, escollits pels ciutadans, els que regulin tot el que fa referència a la policia, que és el cos que ha de garantir la seguretat de la societat. De fet, és l’únic cos que pot utilitzar la violència legalment i per tant té una responsabilitat altíssima, i aquesta violència s’ha d’utilitzar sempre de forma proporcionada i causant els mínim dany possible. Per això, Stop Bales de Goma va fer una roda de reunions amb tots els partits polítics demanant-los que creessin una comissió d’estudi específica sobre les bales de goma i les armes de la policia. Va fer també una compareixença davant de tota la comissió d’Interior, amb representants de tots els partits, per exposar les raons de l’associació. Però aquesta comissió no es va aprovar degut a la negació de CiU i l’abstenció del PP. Així, el poder polític s’ha negat a agafar la responsabilitat que li pertoca, deixant via lliure a la policia per fer el que consideri més oportú.

La tercera reivindicació és la manca de justícia: cap dels afectats ha trobat el culpable del dany causat ni ha estat indemnitzat. Això vol dir que les persones que varen ferir les víctimes encara treballen per la policia, encara surten al carrer i per tant poden tornar a obrar de la mateixa manera ja que ningú els ha jutjat.

La impunitat policia és doncs l’enèsim problema amb què es troba l’afectat per aquest tipus d’agressions: has perdut un ull, has d’aprendre a conviure amb aquesta discapacitat, acceptar la teva nova cara, pair que el dany te l’ha causat una persona que t’ha volgut agredir, i per últim, aquesta agressió queda impune i avalada pel poder polític.

Aquesta sensació de marginació és de les més dures que passa la persona afectada per una bola de goma. I això succeeix per diferents causes: la primera, la impossibilitat d’identificar l’agressor, ja que no porten el número de placa visible. Segona, les dificultats que posa la policia per aportar les informacions que els jutges requereixen. Tercera, la lentitud del sistema judicial i el favoritisme a priori d’aquest per a la defensa de la policia. I per últim, encara que es pogués saber l’autoria del delicte, encara que es declarés culpable, encara que els casos arribessin a la seva fi, aleshores sí que intervé el poder polític, com hem vist darrerament en unes sentències contra quatre mossos d’esquadra. Intervé i indulta la policia, sense donar més explicacions. Així, el poder judicial sofreix un intrusisme alarmant en una societat que es vulgui considerar democràtica.

Com afecta la vida política en la vida diària dels ciutadans? Quan la policia et dispara i perds un ull, ho descobreixes ràpidament: els Mossos queden totalment impunes. El poder polític no pren la seva responsabilitat, modificant les lleis i fent-les complir, i per tant deixen el cos de la policia actuar com un quart poder. Els jutges no poden trobar els responsables, es troben amb tota mena de traves per a aconseguir els informes policials i altres pressions, i encara que finalment es dictessin sentències condemnatòries, allà sí que la política pren part i indulta els agents implicats.

Stop Bales de Goma va néixer per demanar que es retiressin les escopetes de bales de goma de l’arsenal dels Mossos d’Esquadra. Al darrere, hi ha tot aquest feix de raons i cada vegada més víctimes: actualment vuit persones han perdut un ull en els darrers anys, han hagut d’extirpar la melsa a un noi, hi ha hagut casos d’afectacions al cor, costelles trencades i pulmons perforats, entre d’altres casos de diversa gravetat. Més enllà de les bales de goma, cada dia hi ha més casos de lesions greus causades amb les porres. La violència dels Mossos d’Esquadra és evident, el clam contra les bales de goma és cada dia més ampli, i estem convençuts que tard o d’hora les nostres demandes seran escoltades.

Clara – Stop Bales de Goma
Article publicat en eldiario.es Cuando sufres una agresión como la de Ester Quintana, que ha perdido un ojo a causa de una bala de goma disparada por los Mossos d’Esquadra, un nuevo camino, largo y tortuoso, se abre ante ti, y no tienes más remedio que emprenderlo. Por un lado está el drama personal: perder un ojo es muy duro, el hecho de no ver genera dificultades en la cotidianidad y también miedo; miedo de no ver algo y hacerte más daño, miedo a que le pase algo al único ojo que te queda. Además, está todo el proceso de aceptación de tu nueva cara, habituarte a notar que te observan, a tener un objeto de plástico que intenta disimular lo que en realidad es evidente: allí no hay un ojo, que es el espejo del alma, lo primero que nos fijamos en una persona.

Pero lo más duro de todo es saber que lo que te ha pasado es fruto de una agresión violenta. Alguien te ha querido hacer daño y esto genera un trauma mucho mayor que si fuera un accidente. Y aún más grave: quién te ha infringido el daño es el cuerpo de seguridad del estado, legitimado por todos y que en principio debe garantizar la protección del ciudadano.

Este es el panorama en el que se encontraban varias personas cuando iniciamos nuestra labor con la asociación Stop Balas de Goma, en el año 2010. La policía había dejado ciegos de un ojo a cuatro chicos, el Gobierno se lavaba las manos completamente, la justicia brillaba por su ausencia y la opinión pública todavía iba a favor de los cuerpos antidisturbios. Y de hecho, muy poco ha cambiado desde entonces: el balance de víctimas ha aumentado y posiblemente -la única dato positivo- la opinión pública empieza a poner en duda la calidad y la legitimidad de la policía. El trabajo, sin embargo, no ha sido en vano.

Stop Balas de Goma hace varias reivindicaciones. La primera hace referencia a los derechos humanos: el uso de las balas de goma por parte de la policía antidisturbios debería estar totalmente prohibido por los daños que causa. Está demostrado que todos los proyectiles pueden causar heridas irreversibles. Las escopetas de bolas de goma son armas consideradas letales por la fuerza con la que salen disparados los proyectiles (a más de 700 km/h) y por ello no deberían utilizarse contra la población civil que se manifiesta bajo ningún concepto. Atenta contra el derecho de manifestación y el de libre circulación.

La segunda reivindicación es de carácter político: reclamamos que sea el poder ejecutivo y el legislativo, es decir, el Gobierno y el Parlamento, quien regule las leyes sobre los armamentos de la policía y los protocolos de actuación, y que vele porque estos se hagan cumplir. En estos momentos es la propia policía la que decide qué armas utilizará y con qué protocolos. Por lo tanto, actúa como un poder independiente; esto no es aceptable en un país democrático. Deben ser los políticos, elegidos por los ciudadanos, los que regulen todo lo referente a la policía, que es el cuerpo que debe garantizar la seguridad de la sociedad. De hecho, es el único cuerpo que puede utilizar la violencia legal y por lo tanto tiene una responsabilidad altísima, y ​​esta violencia debe utilizarse siempre de forma proporcionada y causando los menores daño posibles. Por ello, Stop Balas de Goma hizo una rueda de reuniones con todos los partidos políticos pidiéndoles que crearan una comisión de estudio específica sobre las balas de goma y las armas de la policía. Hizo también una comparecencia ante toda la comisión de Interior, con representantes de todos los partidos, para exponer las razones de la asociación. Pero esta comisión no se aprobó debido a la negación de CiU y la abstención del PP. Así, el poder político se ha negado a tomar la responsabilidad que le corresponde, dejando vía libre a la policía para hacer lo que considere más oportuno.

La tercera reivindicación es la falta de justicia: ninguno de los afectados ha encontrado el culpable del daño causado ni ha sido indemnizado. Esto quiere decir que las personas que hirieron a las víctimas todavía trabajan para la policía, todavía salen a la calle y por lo tanto pueden volver a obrar del mismo modo ya que nadie les ha juzgado.

La impunidad policial es pues el enésimo problema con que se encuentra el afectado por este tipo de agresiones: has perdido un ojo, tienes que aprender a convivir con esta discapacidad, aceptar tu nueva cara, digerir que el daño tiene el ha causado una persona que te ha querido agredir, y por último, esta agresión queda impune y avalada por el poder político.

Esta sensación de marginación es de las más duras que pasa la persona afectada por una bola de goma. Y esto sucede por diferentes causas: la primera, la imposibilidad de identificar al agresor, ya que no lleva el número de placa visible. La segunda, las dificultades que pone la policía para aportar las informaciones que los jueces requieren. La tercera, la lentitud del sistema judicial y el favoritismo a priori de éste para la defensa de la policía. Y por último, aunque se pudiera conocer la autoría del delito, aunque se declarara culpable, aunque los casos llegaran a su fin, entonces sí que interviene el poder político, como hemos visto últimamente en unas sentencias contra cuatro Mossos d’Esquadra. Interviene y indulta a la policía, sin dar más explicaciones. Así, el poder judicial sufre un intrusismo alarmante en una sociedad que se quiera considerar democrática.

¿Cómo afecta la vida política en la vida diaria de los ciudadanos? Cuando la policía te dispara y pierdes un ojo, lo descubres rápidamente: los Mossos quedan totalmente impunes. El poder político no toma su responsabilidad, modificando las leyes y haciéndolas cumplir, y por lo tanto dejan el cuerpo de la policía actuar como un cuarto poder. Los jueces no pueden encontrar a los responsables, se encuentran con todo tipo de trabas para conseguir los informes policiales y otras presiones, y aunque finalmente se dictaran sentencias condenatorias, allí sí que la política toma parte y indulta los agentes implicados.

Stop Balas de Goma nació para pedir que se retiraran las escopetas de balas de goma del arsenal de los Mossos d’Esquadra. Detrás, está todo este montón de razones y cada vez más víctimas: actualmente ocho personas han perdido un ojo en los últimos años, han tenido que extirpar el bazo a un chico, ha habido casos de afectaciones al corazón, costillas rotas y pulmones perforados, entre otros casos de diversa gravedad. Más allá de las balas de goma, cada día hay más casos de lesiones graves causadas con las porras. La violencia de los Mossos es evidente, el clamor contra las balas de goma es cada día más amplio, y estamos convencidos de que tarde o temprano nuestras demandas serán escuchadas.

Clara – Stop Bales de Goma
Articulo publicado en eldiario.es

Perdre un ull: un camí nou, llarg i tortuós

Qui és la Ester, víctima innocent de la brutalitat policial

Publicamos un comunicado redactado por los amigos y amigas de Ester.
Lo hacemos con rabia porqué son casi 3 años que escuchamos las mismas palabras, vivimos, subimos y denunciamos las mismas agresiones sin ningún respaldo por parte de las instituciones, primeras culpables de las mutilaciones a ciudadanos y ciudadanas inocentes!
Son 8 las victimas.
Ahora Catalunya es segunda solo a lo que paso en el Norte de Irlanda en 35 años de lucha contra el terrorismo. Ahora allí no se dispara mas. Aquí si, y cambian armas y siguen disparando.
Associació Stop Bales de Goma

Ester Quintana es una mujer de 42 años.
Los últimos años de su vida los ha dedicado a compaginar su profesión en el sector de la hostelería con sus inquietudes culturales, y desde sus espacios de trabajo, las cafeterías del Centro Cívico de San Martín y del Centro Cívico Sandaru, ha ofrecido cultura popular a la ciudadanía, una cultura libre y gratuita, para que todo el mundo pudiera disfrutar.
Esta es la razón por la que Ester es también una mujer conocida en su barrio, San Martín, donde siempre ha formado parte de la red cultural.
El pasado miércoles, 14 de noviembre, su vida dio un giro inesperado, un giro brutal producido por una agresión, una agresión de la que no conocemos el autor pero sí su profesión.
Miércoles, poco antes de las nueve de la noche, cuando Ester marchaba a casa con unos amigos tras participar en una manifestación legal convocada con motivo de la huelga general, un proyectil lanzado por un mosso d’esquadra impactó en su cara produciéndole una grave lesión que le provocó la pérdida de visión en un ojo y la rotura de varios huesos tanto del
pómulo como de la mandíbula.

No es la primera víctima de estos proyectiles, en los últimos años son muchas las personas que se han encontrado en su misma situación en nuestro país. Las pelotas no discriminan, no discriminan por edad, como no lo hacen por sexo ni por filiación política, las pelotas de goma nos pueden afectar a todos. Las pelotas son un arma peligrosa, mortal como se demostró recientemente en las calles de Bilbao, que aumentan su peligrosidad cuando son disparadas ilegalmente apuntando a las personas.
Las amigas y amigos de Ester, convencidos de la inmoralidad de su utilización en una sociedad democrática y conscientes de que hay al alcance de los gobernantes otros medios de disuasión, nos posicionamos con las asociaciones ciudadanas que piden su prohibición.
Al mismo tiempo, sintiéndonos despreciados por las palabras del Consejero de Interior, quien ante la realidad constatable de los hechos, declaró que el pasado miércoles no se habían utilizado estos proyectiles, nos sumamos a la demanda social, que es ya un grito, que exige su dimisión ante la represión desmedida y continua que está ofreciendo como respuesta a cualquier protesta social o cívica.
Una sociedad a la que sus ciudadanos tengan miedo a manifestarse no puede ser nunca una sociedad libre.

STOP VIOLENCIA POLICIAL

STOP PELOTAS DE GOMA

PUIG DIMISIÓN

SOLIDARIDAD CON ESTER y las víctimas de la represión indiscriminada


Para colaborar con testimonios de cualquier tipo enviar un mail a:

animsester@gmail.comPublicamos un comunicado redactado por los amigos y amigas de Ester.
Lo hacemos con rabia porqué son casi 3 años que escuchamos las mismas palabras, vivimos, subimos y denunciamos las mismas agresiones sin ningún respaldo por parte las instituciones, primeras culpables de las mutilaciones a ciudadanos y ciudadanas inocentes!
Son 8 las victimas.
Ahora Catalunya es segunda solo a lo que paso en el Norte de Irlanda en 30 años de lucha al terrorismo. Ahora allí no se dispara mas. Aquí cambian armas y siguen disparando.
Associació Stop Bales de Goma

Ester Quintana es una mujer de 42 años.
Los últimos años de su vida los ha dedicado a compaginar su profesión en el sector de la hostelería con sus inquietudes culturales, y desde sus espacios de trabajo, las cafeterías del Centro Cívico de San Martín y del Centro Cívico Sandaru, ha ofrecido cultura popular a la ciudadanía, una cultura libre y gratuita, para que todo el mundo pudiera disfrutar.
Esta es la razón por la que Ester es también una mujer conocida en su barrio, San Martín, donde siempre ha formado parte de la red cultural.
El pasado miércoles, 14 de noviembre, su vida dio un giro inesperado, un giro brutal producido por una agresión, una agresión de la que no conocemos el autor pero sí su profesión.
Miércoles, poco antes de las nueve de la noche, cuando Ester marchaba a casa con unos amigos tras participar en una manifestación legal convocada con motivo de la huelga general, un proyectil lanzado por un mosso d’esquadra impactó en su cara produciéndole una grave lesión que le provocó la pérdida de visión en un ojo y la rotura de varios huesos tanto del
pómulo como de la mandíbula.

No es la primera víctima de estos proyectiles, en los últimos años son muchas las personas que se han encontrado en su misma situación en nuestro país. Las pelotas no discriminan, no discriminan por edad, como no lo hacen por sexo ni por filiación política, las pelotas de goma nos pueden afectar a todos. Las pelotas son un arma peligrosa, mortal como se demostró recientemente en las calles de Bilbao, que aumentan su peligrosidad cuando son disparadas ilegalmente apuntando a las personas.
Las amigas y amigos de Ester, convencidos de la inmoralidad de su utilización en una sociedad democrática y conscientes de que hay al alcance de los gobernantes otros medios de disuasión, nos posicionamos con las asociaciones ciudadanas que piden su prohibición.
Al mismo tiempo, sintiéndonos despreciados por las palabras del Consejero de Interior, quien ante la realidad constatable de los hechos, declaró que el pasado miércoles no se habían utilizado estos proyectiles, nos sumamos a la demanda social, que es ya un grito, que exige su dimisión ante la represión desmedida y continua que está ofreciendo como respuesta a cualquier protesta social o cívica.
Una sociedad a la que sus ciudadanos tengan miedo a manifestarse no puede ser nunca una sociedad libre.

STOP VIOLENCIA POLICIAL

STOP PELOTAS DE GOMA

PUIG DIMISIÓN

SOLIDARIDAD CON ESTER y las víctimas de la represión indiscriminada


Para colaborar con testimonios de cualquier tipo enviar un mail a:

animsester@gmail.com
Qui és la Ester, víctima innocent de la brutalitat policial

Un altra víctima per bales de goma. Demanem la dimissió de Felip Puig.

Estem indignats. Una vegada més els Mossos d’Esquadra han demostrat la seva actitud violenta i repressiva.
Durant el dia d’ahir, desenes de persones van ser ferides sense cap raó en una manifestació pacifica contra els devastants efectes de la crisi financera sobre la societat.
El dret a manifestar-se, que hauria de ser protegit pel mateixos Mossos, encara una vegada ha estat depreciat i violat per les mateixes institucions.
Ahir se’n van violar drets humans i democràtics.

Una dona de 42 any ha perdut un ull per culpa d’una pilota de goma disparada per un Mosso amb les noves escopetes.
Es tracta de la vuitena víctima d’aquesta arma en Catalunya, la setena en els últims 3 anys.
Molts altres han estat ferits greument a altres parts del cos, fins i tot un periodista.
L’associació Stop Bales de Goma, que agrupa víctimes, ciutadans i ciutadanes, havia demanat durant els dies anteriors al 14N que no s’utilitzessin aquestes armes, una crida que no ha tingut resposta i conseqüències previsibles.
Qui li demanarà perdó a aquesta dona? Qui li tornarà el seu ull perdut? I quin jutge, policia o membre de la Conselleria d’Interior s’atrevirà a buscar i condemnar els responsables d’aquest acte covard?
Cap de nosaltres ha obtingut justícia, ni penal, ni administrativa.
Ningú ha rebut una disculpa.
Ara és l’hora que algú prengui les seves responsabilitat.
Demanem encara una vegada mes les dimissions del Felip Puig, per desordre public, incapacitat de gestió i violació dels drets humans i democràtics.
Entre altres coses, ho ha de fer.
– per haver rebutjat totes les propostes de prohibir l’ús de les bales de goma
– per haver declarat que l’actuació policial pot arribar “fins allà on permet la llei i una mica més”
– per haver demostrat incapacitat en la gestió del ordre públic i en el diàleg amb els moviments socials
– per demostrar una total falta de control del cos de policia, arribant a afirmar falsedats com que ahir no es varen disparar boles de goma!!

Que se ho expliqui a la dona que ha perdut un ull que no se han disparat pilotes de goma.
Esperem que per part de la societat catalana i del mitjans d’informació hi hagi l’atenció necessària a sol·licitar a la Conselleria les responsabilitat sobre les violències complides el 14N.

Nosaltres continuarem cridant:
STOP BALES DE GOMA

Associació Stop Bales de Goma
Barcelona, 16 de Novembre 2012
Estem indignats. Una vegada més els Mossos d’Esquadra han demostrat la seva actitud violenta i repressiva.
Durant el dia d’ahir, desenes de persones van ser ferides sense cap raó en una manifestació pacifica contra els devastants efectes de la crisi financera sobre la societat.
El dret a manifestar-se, que hauria de ser protegit pel mateixos Mossos, encara una vegada ha estat depreciat i violat per les mateixes institucions.
Ahir se’n van violar drets humans i democràtics.

Una dona de 42 any ha perdut un ull per culpa d’una pilota de goma disparada per un Mosso amb les noves escopetes.
Es tracta de la vuitena víctima d’aquesta arma en Catalunya, la setena en els últims 3 anys.
Molts altres han estat ferits greument a altres parts del cos, fins i tot un periodista.
L’associació Stop Bales de Goma, que agrupa víctimes, ciutadans i ciutadanes, havia demanat durant els dies anteriors al 14N que no s’utilitzessin aquestes armes, una crida que no ha tingut resposta i conseqüències previsibles.
Qui li demanarà perdó a aquesta dona? Qui li tornarà el seu ull perdut? I quin jutge, policia o membre de la Conselleria d’Interior s’atrevirà a buscar i condemnar els responsables d’aquest acte covard?
Cap de nosaltres ha obtingut justícia, ni penal, ni administrativa.
Ningú ha rebut una disculpa.
Ara és l’hora que algú prengui les seves responsabilitat.
Demanem encara una vegada mes les dimissions del Felip Puig, per desordre public, incapacitat de gestió i violació dels drets humans i democràtics.
Entre altres coses, ho ha de fer.
– per haver rebutjat totes les propostes de prohibir l’ús de les bales de goma
– per haver declarat que l’actuació policial pot arribar “fins allà on permet la llei i una mica més”
– per haver demostrat incapacitat en la gestió del ordre públic i en el diàleg amb els moviments socials
– per demostrar una total falta de control del cos de policia, arribant a afirmar falsedats com que ahir no es varen disparar boles de goma!!

Que se ho expliqui a la dona que ha perdut un ull que no se han disparat pilotes de goma.
Esperem que per part de la societat catalana i del mitjans d’informació hi hagi l’atenció necessària a sol·licitar a la Conselleria les responsabilitat sobre les violències complides el 14N.

Nosaltres continuarem cridant:
STOP BALES DE GOMA

Associació Stop Bales de Goma
Barcelona, 16 de Novembre 2012

Un altra víctima per bales de goma. Demanem la dimissió de Felip Puig.

Testimoni

Un grupo de personas, que asistieron a los que ocurrió a la chica que queda ingresada en el Hospital San Pau por un impacto recibido la noche del 14N en el ojo izquierdo, nos han enviado un comunicado explicando lo que han visto y vivido.
Con el objetivo de proteger sus privacidad, hemos decidido poner solo las iniciales de sus nombres. —

En fecha 14 de noviembre de 2012 un grupo de amigos participamos en la manifestación con motivo de la huelga general.
Hacia las 20.30h, y ya prácticamente finalizada la huelga, bajamos por paseo de Gracia con Gran Vía dirección Plaza Catalunya para dirigirnos hacia nuestras casas.
Sin darnos cuenta la confluencia Gran Vía/Paseo de Gracia quedaba cerrada por un cordón de furgonetas de los agentes antidisturbios de los Mossos d’Esquadra. Comienza la descarga.
Al mismo tiempo, en plaza Catalunya con Paseo de Gracia se instala otro cordón de furgonetas de los antidisturbios que a su vez cargan contra los manifestantes que quedaban.
El grupo de amigos que íbamos juntos (E.Q., Lluís C., Antonio G., Pablo M., Isaías S. y Laura), ante tales acontecimientos, nerviosos, corremos paseo de Gracia dirección montaña. Pero las descargas contínuan, y esta vez huimos hacia la calle Caspe y, fruto de las incesantes cargas policiales, nos dispersamos.
Es en ese momento cuando E.Q. recibe el impacto.
El impacto, probablemente ocasionado por una bola o bala de goma, utilizadas en las mencionadas cargas, le provocan a E.Q. gravísimos daños en el ojo y con posible pérdida de visión del ojo izquierdo.
Lluís C. la socorre, y otros compañeros concurren para ayudar, y también aparecen las cámaras de los medios de comunicación, y se pide que llamen a una ambulancia con urgencia. Aproximadamente hacia las 21h aparecen dos agentes de la Guardia Urbana para atender a E.Q.
En ese mismo momento, otros dos agentes, éstos, antidisturbios bajan de una furgoneta se acercan al grupo de compañeros allí reunidos y, aleatoriamente, cogen a una persona, la suben a una de las furgonetas y se la llevan detenida.
Mientras tanto, los agentes de la Guardia urbana acompañan a E.Q. des del kiosco situado en Paseo de Gracia por debajo de Caspe hasta el coche patrulla que estaba a la altura de El Corte Inglés (Ronda St.Pere esquina Pl. Catalunya).
La ambulancia apareció unos veinte minutos más tarde des de la llamada de los agentes de la Guardia Urbana.
La ambulancia se lleva a E.Q. al Hospital y los antidisturbios obligan a dispersarse a las personas que allí quedaban.
Por último queremos insistir que la desmesurada e innecesaria carga policial ocurrió cuando la manifestación la dábamos por acabada (nuestra única preocupación era volver a nuestras casas). Además, quedaban pocos manifestantes que iban con sus grupos de amigos comentando como se había desarrollado la manifestación y la jornada de huelga general.

Un grupo de personas, que asistieron a los que ocurrió a la chica que queda ingresada en el Hospital San Pau por un impacto recibido la noche del 14N en el ojo izquierdo, nos han enviado un comunicado explicando lo que han visto y vivido.
Con el objetivo de proteger sus privacidad, hemos decidido poner solo las iniciales de sus nombres. —

En fecha 14 de noviembre de 2012 un grupo de amigos participamos en la manifestación con motivo de la huelga general.
Hacia las 20.30h, y ya prácticamente finalizada la huelga, bajamos por paseo de Gracia con Gran Vía dirección Plaza Catalunya para dirigirnos hacia nuestras casas.
Sin darnos cuenta la confluencia Gran Vía/Paseo de Gracia quedaba cerrada por un cordón de furgonetas de los agentes antidisturbios de los Mossos d’Esquadra. Comienza la descarga.
Al mismo tiempo, en plaza Catalunya con Paseo de Gracia se instala otro cordón de furgonetas de los antidisturbios que a su vez cargan contra los manifestantes que quedaban.
El grupo de amigos que íbamos juntos (E.Q., Lluís C., Antonio G., Pablo M., Isaías S. y Laura), ante tales acontecimientos, nerviosos, corremos paseo de Gracia dirección montaña. Pero las descargas contínuan, y esta vez huimos hacia la calle Caspe y, fruto de las incesantes cargas policiales, nos dispersamos.
Es en ese momento cuando E.Q. recibe el impacto.
El impacto, probablemente ocasionado por una bola o bala de goma, utilizadas en las mencionadas cargas, le provocan a E.Q. gravísimos daños en el ojo y con posible pérdida de visión del ojo izquierdo.
Lluís C. la socorre, y otros compañeros concurren para ayudar, y también aparecen las cámaras de los medios de comunicación, y se pide que llamen a una ambulancia con urgencia. Aproximadamente hacia las 21h aparecen dos agentes de la Guardia Urbana para atender a E.Q.
En ese mismo momento, otros dos agentes, éstos, antidisturbios bajan de una furgoneta se acercan al grupo de compañeros allí reunidos y, aleatoriamente, cogen a una persona, la suben a una de las furgonetas y se la llevan detenida.
Mientras tanto, los agentes de la Guardia urbana acompañan a E.Q. des del kiosco situado en Paseo de Gracia por debajo de Caspe hasta el coche patrulla que estaba a la altura de El Corte Inglés (Ronda St.Pere esquina Pl. Catalunya).
La ambulancia apareció unos veinte minutos más tarde des de la llamada de los agentes de la Guardia Urbana.
La ambulancia se lleva a E.Q. al Hospital y los antidisturbios obligan a dispersarse a las personas que allí quedaban.
Por último queremos insistir que la desmesurada e innecesaria carga policial ocurrió cuando la manifestación la dábamos por acabada (nuestra única preocupación era volver a nuestras casas). Además, quedaban pocos manifestantes que iban con sus grupos de amigos comentando como se había desarrollado la manifestación y la jornada de huelga general.

Testimoni

Primers testimoniatges de l’agressió policial a la noia colpejada a un ull

Aquí van fotos, vídeo i testimoniatges que ciutadanes i ciutadans ens estan enviant sobre el cas de la dona colpejada a un ull per una pilota de goma encara que el conseller de interior Felip Puig ha declarat que en aquesta zona no es van fer servir.https://www.facebook.com/v/4604950400178
Testimoniatge d’en Leo:

Hago lo que puedo para animarme, pero en realidad estoy bastante triste. Lo del pelotazo en el ojo a esa chica me ha afectado más de lo que pensaba. Sucedió en la plaza Catalunya, a eso de las 20:40h.
En ese momento yo andaba por ahí como ella, como cientos de personas. No hacíamos nada, pasear aturdidos después de la mani, nada más. Entonces, la policía empezó a cargar con pelotas de goma.
Parecí a que habían recibido órdenes de limpiar la calle.
En cuanto la chica recibió el impacto, sus amigos y algunos otros, incluído yo mismo, la sentamos en el suelo y llamamos a una ambulancia.
Tardaron un siglo en llegar.
Mientras tanto la policía seguía cargando. Todo fue muy desagradable, os lo aseguro. La gente gritaba asustada: “¡Le habéis rebentado el ojo a esta chica, hijos de puta!”.
Estos gritos, claro, no hacían más que asustar a la chica aún más. Cuando pasado un buen rato se retiró la mano del ojo, aluciné. No había visto algo así en mi vida.
No os lo describiré, sólo diré que llegué incluso a marearme un poco. La policía urbana llegó antes que la ambulancia.
Estos también trataron muy mal a la chica.
Imaginaos la escena, ella sentada ahora en el coche policial y el agente a su lado hablando por el Walikie Talkie sin ninguna delicadeza: “Tengo aquí a una tía con el globo ocular rebentado, ¿me recibes?” La chica no paraba de repetir “¿Por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?”
A nuestro alrededor seguían las carreras y los disparos. Cuando por fin llegó la ambulancia y se la llevó, me di cuenta que no sabía su nombre. Me fui a casa destrozado.
¿Alguien la conoce? ¿Alguien sabe cómo se encuentra?
¿Qué más tiene que pasar para que prohíban las pelotas de goma?


Foto:

foto01 foto02

foto03

foto04Aquí van fotos, vídeo i testimoniatges que ciutadanes i ciutadans ens estan enviant sobre el cas de la dona colpejada a un ull per una pilota de goma encara que el conseller de interior Felip Puig ha declarat que en aquesta zona no es van fer servir.https://www.facebook.com/v/4604950400178
Testimoniatge d’en Leo:

Hago lo que puedo para animarme, pero en realidad estoy bastante triste. Lo del pelotazo en el ojo a esa chica me ha afectado más de lo que pensaba. Sucedió en la plaza Catalunya, a eso de las 20:40h.
En ese momento yo andaba por ahí como ella, como cientos de personas. No hacíamos nada, pasear aturdidos después de la mani, nada más. Entonces, la policía empezó a cargar con pelotas de goma.
Parecí a que habían recibido órdenes de limpiar la calle.
En cuanto la chica recibió el impacto, sus amigos y algunos otros, incluído yo mismo, la sentamos en el suelo y llamamos a una ambulancia.
Tardaron un siglo en llegar.
Mientras tanto la policía seguía cargando. Todo fue muy desagradable, os lo aseguro. La gente gritaba asustada: “¡Le habéis rebentado el ojo a esta chica, hijos de puta!”.
Estos gritos, claro, no hacían más que asustar a la chica aún más. Cuando pasado un buen rato se retiró la mano del ojo, aluciné. No había visto algo así en mi vida.
No os lo describiré, sólo diré que llegué incluso a marearme un poco. La policía urbana llegó antes que la ambulancia.
Estos también trataron muy mal a la chica.
Imaginaos la escena, ella sentada ahora en el coche policial y el agente a su lado hablando por el Walikie Talkie sin ninguna delicadeza: “Tengo aquí a una tía con el globo ocular rebentado, ¿me recibes?” La chica no paraba de repetir “¿Por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?”
A nuestro alrededor seguían las carreras y los disparos. Cuando por fin llegó la ambulancia y se la llevó, me di cuenta que no sabía su nombre. Me fui a casa destrozado.
¿Alguien la conoce? ¿Alguien sabe cómo se encuentra?
¿Qué más tiene que pasar para que prohíban las pelotas de goma?


Foto:

foto01 foto02

foto03

foto04

Primers testimoniatges de l’agressió policial a la noia colpejada a un ull

Comunicat per la vaga general del #14N

En vistes de la propera vaga general, convocada per aquest dimecres 14 de novembre, l’associació Stop Bales de Goma, que lluita per l’abolició dels projectils de goma disparats per la policia, vol expressar la seva preocupació pels incidents que hi puguin haver resultat d’enfrontaments dels Mossos d’esquadra contra la població que es manifesti.

Durant l’última vaga general dues persones van perdre l’ull a causa d’una pilota de goma, una altra va perdre parcialment la visió d’un ull, van haver d’extirpar la melsa a un home i hi va haver ferits de diversa gravetat. Aquestes es sumen a les altres víctimes de les bales de goma: en total, set persones que han perdut un ull en pocs anys, melses extirpades, testicles, problemes de vertígens, i una llarga llista de lesions. Això, sense comptar la víctima mortal que va tenir lloc l’abril passat al País Basc, a causa d’una bala de goma disparada al cap.

Instem a la policia catalana a actuar de forma per garantir el dret de manifestació de la població que decideixi fer vaga, sense sembrar el pànic i salvaguardant per sobre de tot la integritat física de cada una de les persones que es trobi al carrer.

Demanem que no s’utilitzin en cap cas armes de foc, com les pilotes de goma i els nous projectils, ja que està demostrat que no ajuden a baixar la tensió sinó tot al contrari. Les escopetes de bales de goma són armes letals, que poden causar la pèrdua d’òrgans i fins i tot la vida de les persones, per això haurien d’estar retirades de l’arsenal armamentístic de la policia.

Per trobar més informació podeu consultar a la web: www.stopbalesdegoma.org o al canal www.youtube.com/stopbalesdegoma amb el nom de l’associació.En vistes de la propera vaga general, convocada per aquest dimecres 14 de novembre, l’associació Stop Bales de Goma, que lluita per l’abolició dels projectils de goma disparats per la policia, vol expressar la seva preocupació pels incidents que hi puguin haver resultat d’enfrontaments dels Mossos d’esquadra contra la població que es manifesti.

Durant l’última vaga general dues persones van perdre l’ull a causa d’una pilota de goma, una altra va perdre parcialment la visió d’un ull, van haver d’extirpar la melsa a un home i hi va haver ferits de diversa gravetat. Aquestes es sumen a les altres víctimes de les bales de goma: en total, set persones que han perdut un ull en pocs anys, melses extirpades, testicles, problemes de vertígens, i una llarga llista de lesions. Això, sense comptar la víctima mortal que va tenir lloc l’abril passat al País Basc, a causa d’una bala de goma disparada al cap.

Instem a la policia catalana a actuar de forma per garantir el dret de manifestació de la població que decideixi fer vaga, sense sembrar el pànic i salvaguardant per sobre de tot la integritat física de cada una de les persones que es trobi al carrer.

Demanem que no s’utilitzin en cap cas armes de foc, com les pilotes de goma i els nous projectils, ja que està demostrat que no ajuden a baixar la tensió sinó tot al contrari. Les escopetes de bales de goma són armes letals, que poden causar la pèrdua d’òrgans i fins i tot la vida de les persones, per això haurien d’estar retirades de l’arsenal armamentístic de la policia.

Per trobar més informació podeu consultar a la web: www.stopbalesdegoma.org o al canal www.youtube.com/stopbalesdegoma amb el nom de l’associació.

Comunicat per la vaga general del #14N