s’arxiva el cas de carles guillot, víctima d’ una bola de goma

No hi ha justícia per les víctimes de l’actuació policial. El 13 de desembre del 2011 el Tribunal Suprem va rebutjar la possibilitat que Carles Guillot – que el 2001 va perdre un ull a causa d’una pilota de goma disparada a Barcelona per la policia nacional- pugui rebre cap indemnització.

Carles Guillot va ser disparat durant el desallotjament de Kan Nyoki i el posterior assalt policial a la Casa de la Muntanya el 17 de juliol de 2001, al barri de la Salut, Gràcia. El Tribunal Suprem ha declarat que el Carles s’havia posat en un lloc de risc i que per tant havia d’assumir la possibilitat de ser objecte de la reacció policial.

La sentència és absolutament desconcertant per varies raons. Primer, perquè hi ha molts testimonis que han declarat que en aquells moments en Carles no estava participant en cap aldarull contra la policia, i que mai va ser acusat de cap delicte per part de la policia. Segon, perquè la sentència vulnera el principi de proporcionalitat de l’activitat policial i deixa entendre que aquesta pot causar danys elevats tot i que no hi hagi la necessitat. Tercera raó, perquè encara, una vegada més, ni els policies ni el cos policial paguen per els danys causats per bales de goma.

La sentència del Tribunal és per l’associació Stop Bales de Goma una negligència judicial que condemna totalment. En el cas del Carles Guillot ens hem trobat en una inversió del principi d’innocència: el Carles ha estat tractat com el culpable des de el principi i ha fracassat en l’intent de demostrar la seva innocència.

Les víctimes de les bales de goma de Catalunya encara, una vegada més, exigeixen justícia.
Associació Stop Bales De Goma-

No hay justicia para las víctimas de la actuación policial. El 13 de diciembre de 2011 el Tribunal Supremo rechazó la posibilidad de que Carles Guillot – que en el 2001 perdió un ojo a causa de una pelota de goma disparada en Barcelona por la policía nacional-pueda recibir indemnización alguna.

Carles Guillot fue disparado durante el desalojo de Kan Nyoki y el posterior asalto policial en la Casa de la Montaña el 17 de julio de 2001, en el barrio de la Salud, Gracia. El Tribunal Supremo ha declarado que Carlos se había puesto en un lugar de riesgo y que por tanto debía asumir la posibilidad de ser objeto de la reacción policial.

La sentencia es absolutamente desconcertante por varias razones. Primero, porque hay muchos testigos que han declarado que en aquellos momentos Carlos no estaba participando en ningún altercado contra la policía, y que nunca fue acusado de ningún delito por parte de la policía. Segundo, porque la sentencia vulnera el principio de proporcionalidad de la actividad policial y deja entender que ésta puede causar daños elevados aunque no exista la necesidad.Tercera razón, porque todavía, una vez más, ni los policías ni el cuerpo policial pagan por los daños causados ​​por balas de goma.

La sentencia del Tribunal es para la asociación Stop Bales de Goma una negligencia judicial que condena totalmente. En el caso de Carles Guillot nos hemos encontrado en una inversión del principio de inocencia: Carlos ha sido tratado como el culpable desde el principio y ha fracasado en el intento de demostrar su inocencia.

Las víctimas de las balas de goma de Cataluña, aún una vez más, exigen justicia.
Associació Stop Bales De Goma-

s’arxiva el cas de carles guillot, víctima d’ una bola de goma