La Comissió Europea prohibirà l’ ús de les boles de goma el 2012

La Comissió Europea ha advertit a totes les policies de l’ Estat Espanyol i també la de Portugal que hauran de deixar d’ utilitzar les pilotes de goma com a màxim a finals de 2012. Així ho explica un article del diari El Mundo i ho ha ratificat el departament d’ Interior del País Basc, que no oposarà cap resistència a aquesta normativa i ha començat buscar alguna solució que no modifica, però, l’essència de la forma d’ operar dels antidisturbis bascs.

La comissió europea ja fa anys que recomana als països de la UE que no utilitzin les escopetes de boles de goma donada la seva perillositat, que són aleatòries, que causen danys molt greus i que “moltes vegades colpegen a persones que no tenen a veure amb possibles aldarulls”. Ara, però, imposarà aquesta recomanació.

Les escopetes de boles de goma disparen boles de cautxú massís a una velocitat de 720 km/h i amb una força molt superior a la permesa per la UE. Segons els seus estudis no es pot considerar una arma “less-lethal” (menys letal, terme usat per definir les armes de la policia) sinó directament una arma letal. En els seus texts, es diu que cap país que no tingui contemplada la pena de mort les hauria d’utilitzar.

L’ associació Stop Bales de Goma ha rebut aquest notícia amb molt optimisme, perquè significa que s’ estan fent passos endavant per a millorar l’ acció policial i respectar els Drets Humans. A més, és un reconeixement a nivell Europeu que aquestes armes poden causar danys molt greus i provocar fins i tot la mort, com han negat sempre tan el cos de policia com els seus sindicats. SBG espera també una resposta del conseller d’ Interior, Felip Puig, on digui si Catalunya també seguirà aquesta ordre i per tant eliminarà les escopetes de boles de goma tradicionals. El conseller, que sempre s’ ha mostrat com una de les branques més independentistes de CiU, hauria de demostrar amb accions com aquesta, ara que és al Govern, que realment vol ser un país independent i capdavanter dins del marc d’ Europa. Stop Bales de Goma es pregunta com pot ser que no n’ hagi dit res quan una altra comunitat autònoma ja n’ha parlat obertament.

El departament d’ Interior Basc s’ ha posat en contacte amb l’ empresa d’ Andreu Soler, el fabricant de la nova arma de què disposen els Mossos d’ Esquadra, la GL-06 Single Shot Launcher. N’ ha comprat deu exemplars per tal de fer proves i substituïr les boles de goma per aquests nous projectils. Cal recordar que la policia catalana no ha eliminat les boles de goma sinó que simplement va afegir una arma més al seu arsenal. SBG lamenta que no es pugui buscar una alternativa més segura per als ciutadans que no sigui la de disparar projectils, els quals sempre tindran un component d’ aleatorietat, fins i tot quan la Comissió Europea està imposant una línia d’ acció policial que va per un camí diferent al de les armes de foc. Aquests nous projectils, que s’utilitzen a França, han deixat cecs d’ un ull almenys a dos ciutadans francesos, i per tant l’ associació de víctimes de les boles de goma no els veu com una alternativa.

De totes maneres, la notícia de la prohibició de les boles de goma per part de la Comissió Europea és un reflex que les demandes de la població són justes, i que la policia d’ un país que es vulgui considerar Europeu va per un altre camí, el camí del respecte als drets Humans, a l’ acció proporcionada i a un ús de la força cada vegada més aïllat. SBG aplaudeix l’ advertiment i espera que el Departament d’ Interior notifiqui i obeeixi la nova normativa l’abans possible.La Comisión Europea ha advertido a todas las policías del Estado Español y también la de Portugal que deberán dejar de utilizar las pelotas de goma como máximo a finales de 2012. Así lo explica un artículo del diario El Mundo y lo ha ratificado el departamento de Interior del País Vasco, que no opondrá ninguna resistencia a esta normativa y ha empezado buscar alguna solución que no modifica, sin embargo, la esencia de la forma de operar los antidisturbios vascos.

La comisión europea hace ya años que recomienda a los países de la UE que no utilicen las escopetas de bolas de goma dada su peligrosidad, que son aleatorias, que causan daños muy graves y que “muchas veces golpean a personas que no tienen que ver con posibles altercados “. Ahora, sin embargo, impondrá esta recomendación.

Las escopetas de bolas de goma disparan bolas de caucho macizo a una velocidad de 720 km / h y con una fuerza muy superior a la permitida por la UE. Según sus estudios no se puede considerar un arma “Less-Lethal” (menos letal, término usado para definir las armas de la policía) sino directamente un arma letal. En sus textos, se dice que ningún país que no tenga contemplada la pena de muerte las debería utilizar.

La asociación Stop Balas de Goma ha recibido este noticia con mucho optimismo, porque significa que se están dando pasos adelante para mejorar la acción policial y respetar los Derechos Humanos. Además, es un reconocimiento a nivel Europeo de que estas armas pueden causar daños muy graves y provocar incluso la muerte, como han negado siempre tanto el cuerpo de policía como sus sindicatos. SBG espera también una respuesta del consejero de Interior, Felip Puig, donde diga si Cataluña también seguirá esta orden y por lo tanto eliminará las escopetas de bolas de goma tradicionales. El consejero, que siempre se ha mostrado como una de las ramas más independentistas de CiU, debería demostrar con acciones como ésta, ahora que está en el Gobierno, que realmente quiere ser un país independiente y líder dentro del marco de Europa. Stop Balas de Goma se pregunta cómo puede ser que no haya dicho nada cuando otra comunidad autónoma ya ha hablado del tema abiertamente.

El departamento de Interior Vasco se ha puesto en contacto con la empresa de Andreu Soler, el fabricante de la nueva arma de que disponen los Mossos d’Esquadra, la GL-06 Single Shot Launcher. Ha comprado diez ejemplares para hacer pruebas y sustituir las bolas de goma para estos nuevos proyectiles. Cabe recordar que la policía catalana no ha eliminado las bolas de goma sino que simplemente añadió una arma más en su arsenal. SBG lamenta que no se pueda buscar una alternativa más segura para los ciudadanos que no sea la de disparar proyectiles, los cuales siempre tendrán un componente de aleatoriedad, incluso cuando la Comisión Europea está imponiendo una línea de acción policial que por un camino diferente al de las armas de fuego. Estos nuevos proyectiles, que se utilizan en Francia, han dejado ciegos de un ojo al menos a dos ciudadanos franceses, y por tanto la asociación de víctimas de las bolas de goma no los ve como una alternativa.

De todos modos, la noticia de la prohibición de las bolas de goma por parte de la Comisión Europea es un reflejo de que las demandas de la población son justas, y que la policía de un país que se quiera considerar Europeo por otro camino , el camino del respeto a los derechos humanos, a la acción proporcionada y un uso de la fuerza cada vez más aislado. SBG aplaude la advertencia y espera que el Departamento de Interior notifique y obedezca la nueva normativa lo antes posible.


La Comissió Europea prohibirà l’ ús de les boles de goma el 2012