Declaracions de Puig ofensives per les víctimes de la violència policial

Felip Puig avui va comparèixer ahir 08/06 al Parlament per tal de donar explicacions sobre el desallotjament de la plaça Catalunya del 27M. El conseller, lluny de reconèixer els errors dels agents de policia, que van fer un ús excessiu de la força, ha afirmat que l’ únic error va ser no calcular els violents que hi havia entre els concentrats. L’ associació Stop Bales de Goma jutja com a molt greus aquestes afirmacions del conseller d’ Interior; tot el món ha pogut veure la brutalitat de l’ actuació policial d’ aquell dia, i una marea d’associacions, entitats i ONG’s han denunciat aquests fets. Les paraules de Puig són ofensives per a totes les víctimes de la violència policial, i SBG recorda que hi ha 5 persones que han perdut un ull a causa d’ una mala praxis dels agents, sense que cap d’ ells es vegi afectat per una condemna penal.
Per aquestes raons pensem que Felip Puig no està a l’ alçada de la seva conselleria i hauria de dimitir: no sap gestionar el cos de la policia; no sap escoltar la veu de la ciutadania; no és capaç de reconèixer els seus errors i posar-hi remei, com per exemple, prohibint els projectils de goma.
I per acabar, és ofensiu amb totes les persones que han sofert violència policial amb tota impunitat.

Felip Puig compareció ayer 08/06 en el Parlamento para dar explicaciones sobre el desalojo de la plaza Cataluña del 27M. El conseller, lejos de reconocer los errores de los agentes de policía, que hicieron un uso excesivo de la fuerza, ha afirmado que el único error fue no calcular los violentos que había entre los concentrados. La asociación Stop Balas de Goma juzga como muy graves estas afirmaciones del conseller de Interior: el mundo entero ha podido ver la brutalidad de la actuación policial de aquel día, y una marea de asociaciones, entidades y ONG’s han denunciado estos hechos. Las palabras de Puig son ofensivas para todas las víctimas de la violencia policial, y SBG recuerda que hay 5 personas que han perdido un ojo a causa de una mala praxis de los agentes, sin que ninguno de ellos se vea afectado por una condena penal.

Por estas razones pensamos que Felip Puig no está a la altura de su consejería y debería dimitir: no sabe gestionar el cuerpo de la policía, no sabe escuchar la voz de la ciudadanía, no es capaz de reconocer sus errores y poner remedio, como por ejemplo, prohibiendo los proyectiles de goma.

Y para acabar, es ofensivo con todas las personas que han sufrido violencia policial con toda impunidad.

Declaracions de Puig ofensives per les víctimes de la violència policial

Nuestra adhesión al manifiesto de la FAVB

Stop Bales de Goma s’ha adherit al manifest que ha redactat la FAVB (Federació d’Associacions de veïns i veïnes de Barcelona) per demanar la dimissió de Felip Puig, el conseller d’Interior.
Aquest manifest s’ ha llançat arran de la desproporcionada càrrega dels Mossos d’Esquadra el 27M a la plaça Catalunya, per desallotjar les persones que es trobaven concentrades. La policia catalana va carregar de forma violenta i brutal davant dels manifestants pacífics, i va fer ús de pilotes de goma que ha acabat amb algun ferit greu.
S’han adherit més de 50 organitzacions, entre elles l’ associació Memòria contra la Tortura i l’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans.

El manifest de la FAVB és el següent:

Manifest demanant la dimissió del conseller d’Interior Felip Puig

Les entitats i persones sotasignants considerem que l’actuació policial que va tenir lloc a plaça Catalunya el matí del passat 27 de maig sota el pretext de permetre l’accés dels serveis de neteja de l’Ajuntament de Barcelona va ser injustificada, absurda i desproporcionada.
Davant d’aquells fets, que culminaren amb 137 persones ferides, algunes d’elles de gravetat, la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), conjuntament amb la Comissió de Defensa de Drets de la Persona del Col·legi d’Advocats, l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC) i l’Associació Catalana de Defensa dels Drets Humans (ACDH) vam emetre un comunicat d’urgència on denunciàvem la brutalitat policial exercida contra les persones concentrades i exigíem l’obertura d’una investigació interna a fi que es depuressin les responsabilitats executives o polítiques corresponents. Tanmateix, després d’escoltar i analitzar les explicacions donades pel conseller d’Interior Felip Puig i atenent les noves evidències que van apareixent al voltant d’aquest cas, constatem:

– Les explicacions del conseller Felip Puig assumint-ne tota la responsabilitat, legitimant el dispositiu i sense mostrar cap autocrítica posterior davant una intervenció policial àmpliament censurada pels mitjans de comunicació, responsables polítics, sindicals, moviment associatiu i el conjunt de la ciutadania són més pròpies d’un estil autoritari que d’un càrrec que ha de tenir per funció vetllar per la seguretat de la ciutadania a partir del diàleg i la mediació amb els diferents agents socials.

– Les persones que participen a l’acampada han mostrat sempre una actitud oberta, pacífica i dialogant, oberta a col·laborat amb els serveis de neteja de l’Ajuntament de Barcelona, tal i com es va posar de manifest la nit del 17 de maig amb la negociació que es va portar a terme entre representants dels cossos policials i les persones acampades. És fals argumentar que l’operació es va realitzar perquè no hi havia mecanismes d’interlocució ja que diàriament es realitzen assemblees multitudinàries i existeixen diferents comissions on s’aborda el sistema de funcionament. Si el Departament d’Interior considerava que existia un risc potencial per l’acumulació d’objectes podia exposar lliurement els seus arguments a una d’aquestes comissions o a l’assemblea, i estem segurs que serien valorats constructivament, tal i com s’ha demostrat al llarg d’aquestes setmanes.

– En cap cas és justificable que per realitzar la neteja d’una plaça on les persones acampades han mantingut sempre una actitud pacífica i dialogant, es convoqui un dispositiu de 350 agents de la Brigada Mòbil equipats amb material antiavalots i que ocultaven deliberadament la seva identificació sota l’armilla protectora, impedint la identificació d’aquells agents responsables de les agressions a les persones concentrades. Denunciem així mateix les coercions i agressions policials contra els professionals dels mitjans de comunicació a qui se’ls va dificultar el desenvolupament de la seva tasca informadora. Atenent aquests fets, considerem inversemblant que aquest dispositiu tingués com a objectiu permetre la neteja de la plaça enlloc de forçar un desallotjament preventiu.

– L’esmentada neteja preventiva fou en realitat una sostracció dels béns de les persones acampades, en tant no es van retirar només aquells objectes que podien resultar perillosos com bombones de gas butà o generadors elèctrics, sinó que també foren retirats ordinadors, taules, pancartes, cartells… Aquests estris van ser traslladats al Sot del Migdia, àrea qualificada com a zona verda pel Pla General Metropolità i que no compleix els requisits per a un emmagatzematge segur. Denunciem que el fet que aquests objectes hagin estat desats en un descampat a cel obert contribuirà al seu deteriorament i constitueix una prova més de mala fe dels responsables de la intervenció.

– L’ús de la força mostrat per la policia va ser absolutament desproporcionat en relació a l’acció que s’havia de realitzar. En cap cas considerem justificable que una operació de neteja acabi amb 137 persones ferides, l’ús de bales de goma i de l’escopeta llençagranades B&T GL-06, que van produir ferides greus als manifestants

– La intervenció no va tenir cap efecte positiu, en tant hores després s’havien tornat a instal·lar objectes semblants a aquells que havien estat sostrets pel servei de neteja. Aquells objectes que es va considerar que suposaven un risc, van ser traslladats a un altre indret per evitar incidents durant la celebració de la copa de la Champions.

– Les persones acampades a la plaça van demostrar la seva intel·ligència col·lectiva la nit de celebració de la copa de futbol, en retirar aquells objectes que podien comportar un risc, establir un diàleg amb els cossos de seguretat i evitar que es produïssin incidents dins la plaça, cosa que fa palès encara més l’absurditat de la intervenció del dia 27.

Vista aquesta situació, les entitats sotasignants considerem que:
– Felip Puig no pot seguir exercint el càrrec de conseller d’Interior del Govern català, per la qual cosa exigim que presenti la seva dimissió immediata, i en cas que persisteixi en la seva negativa, demanem al president del Govern català el seu cessament.

– La prohibició d’emprar pilotes de goma i la retirada del nou armament antiavalots B&T GL-06 pels greus prejudicis que ha ocasionat el seu ús contra la població civil.

– Exigim que les armilles protectores que utilitza la policia autonòmica hi consti la identificació de l’agent, de manera que l’ús d’aquesta indumentària no pugui ser emprada per burlar la normativa aprovada per la Generalitat de Catalunya referida a la identificació dels agents antiavalots.
Barcelona, 1 de juny de 2011
http://www.favb.cat/node/598Stop Balas de Goma se ha adherido al manifiesto que ha redactado la FAVB (Federación de Asociaciones de vecinos y vecinas de Barcelona) para pedir la dimisión de Felip Puig, el conseller de Interior.
Este manifiesto se ha lanzado a raíz de la desproporcionada carga de los Mossos d’ Esquadra el 27M en la plaza Catalunya, para desalojar las personas que se encontraban allí concentradas. La policía catalana cargó de forma violenta y brutal contra los manifestantes pacíficos, e hizo uso de pelotas de goma que acabando con algún herido grave. Se han adherido más de 50 organizaciones, entre ellas la asociación Memoria contra la Tortura y el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos.


El manifiesto de la FAVB es el siguiente:

Manifiesto pidiendo la dimisión del conseller de Interior Felip Puig

Las entidades y personas abajo firmantes consideramos que la actuación policial que tuvo lugar en plaza Catalunya la mañana del pasado 27 de mayo bajo el pretexto de permitir el acceso de los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Barcelona fue injustificada, absurda y desproporcionada .

Ante aquellos hechos, que culminaron con 137 personas heridas, algunas de ellas de gravedad, la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB), conjuntamente con la Comisión de Defensa de Derechos de la Persona del Colegio de Abogados, el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y la Asociación Catalana de Defensa de los Derechos Humanos (ACDHA) emitimos un comunicado de urgencia donde denunciábamos la brutalidad policial ejercida contra las personas concentradas y exigíamos la apertura de una investigación interna a fin de que se depuren las responsabilidades ejecutivas o políticas correspondientes. Sin embargo, tras escuchar y analizar las explicaciones dadas por el consejero de Interior Felip Puig y atendiendo a las nuevas evidencias que van apareciendo en torno a este caso, constatamos:

– Las explicaciones del consejero Felip Puig asumiendo toda la responsabilidad, legitimando el dispositivo y sin mostrar ninguna autocrítica posterior ante una intervención policial ampliamente censurada por los medios de comunicación, responsables políticos, sindicales, movimiento asociativo y el conjunto de la ciudadanía son más propias de un estilo autoritario que de un cargo que debe tener por función velar por la seguridad de la ciudadanía a partir del diálogo y la mediación con los diferentes agentes sociales.

– Las personas que participan en la acampada han mostrado siempre una actitud abierta, pacífica y dialogante, abierta a colaborado con los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Barcelona, ​​tal y como se puso de manifiesto la noche del 17 de mayo con la negociación que se llevó a cabo entre representantes de los cuerpos policiales y las personas acampadas. Es falso argumentar que la operación se realizó porque no había mecanismos de interlocución ya que diariamente se realizan asambleas multitudinarias y existen diferentes comisiones donde se aborda el sistema de funcionamiento. Si el Departamento de Interior consideraba que existía un riesgo potencial para la acumulación de objetos podía exponer libremente sus argumentos a una de estas comisiones o la asamblea, y estamos seguros que serían valorados constructivamente, tal como se ha demostrado a lo largo de estas semanas.

– En ningún caso es justificable que para realizar la limpieza de una plaza donde las personas acampadas han mantenido siempre una actitud pacífica y dialogante, se convoque un dispositivo de 350 agentes de la Brigada Móvil equipados con material antidisturbios y que ocultaban deliberadamente su identificación bajo el chaleco protector, impidiendo la identificación de aquellos agentes responsables de las agresiones a las personas concentradas. Denunciamos asimismo las coerciones y agresiones policiales contra los profesionales de los medios de comunicación a quienes se les dificultó el desarrollo de su labor informadora. Atendiendo estos hechos, consideramos inverosímil que este dispositivo tuviera como objetivo permitir la limpieza de la plaza en lugar de forzar un desalojo preventivo.

– Dicha limpieza preventiva fue en realidad una sustracción de los bienes de las personas acampadas, en tanto no se retiraron sólo aquellos objetos que podían resultar peligrosos como bombonas de gas butano o generadores eléctricos, sino que también fueron retirados ordenadores, mesas, pancartas , carteles … Estos utensilios fueron trasladados al Sot del Migdia, área calificada como zona verde por el Plan General Metropolitano y que no cumple los requisitos para un almacenamiento seguro. Denunciamos que el hecho de que estos objetos hayan sido guardados en un descampado a cielo abierto contribuirá a su deterioro y constituye una prueba más de mala fe de los responsables de la intervención.

– El uso de la fuerza mostrado por la policía fue absolutamente desproporcionado en relación a la acción que debía realizar. En ningún caso consideramos justificable que una operación de limpieza termine con 137 personas heridas, el uso de balas de goma y de la escopeta lanzagranadas B & T GL-06, que produjeron heridas graves a los manifestantes

– La intervención no tuvo ningún efecto positivo, en tanto horas después se habían vuelto a instalar objetos similares a aquellos que habían sido sustraídos por el servicio de limpieza. Aquellos objetos que se consideró que suponían un riesgo, fueron trasladados a otro lugar para evitar incidentes durante la celebración de la copa de la Champions.

– Las personas acampadas en la plaza demostraron su inteligencia colectiva la noche de celebración de la copa de fútbol, ​​al retirar aquellos objetos que podían suponer un riesgo, establecer un diálogo con los cuerpos de seguridad y evitar que se produjeran incidentes en la plaza, lo que pone de manifiesto aún más el absurdo de la intervención del día 27.

Vista esta situación, las entidades firmantes consideramos que:

– Felip Puig no puede seguir ejerciendo el cargo de consejero de Interior del Gobierno catalán, por lo que exigimos que presente su dimisión inmediata, y en caso de que persista en su negativa, pedimos al presidente del Gobierno catalán su cese.

– La prohibición de utilizar pelotas de goma y la retirada del nuevo armamento antidisturbios B & T GL-06 por los graves prejuicios que ha ocasionado su uso contra la población civil.

– Exigimos que los chalecos protectoras que utiliza la policía autonómica conste la identificación del agente, de modo que el uso de esta indumentaria no pueda ser utilizada para burlar la normativa aprobada por la Generalitat de Cataluña referida a la identificación de los agentes antidisturbios.

Barcelona, ​​1 de junio de 2011
http://www.favb.cat/node/598

Nuestra adhesión al manifiesto de la FAVB