El Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) reclama un codi ètic a interior

En un comunicat oficial entrat a la Generalitat el febrer de 2011, l’SPC demana directament al conseller d’Interior, Felip Puig, que entri en vigor l’última versió del Codi Ètic Europeu de Policia.

Després de l’ intent fallit d’ aprovar un codi ètic per la policia catalana, actualment els Mossos no tenen Codi deontològic.
A l’associació “Stop Bales de Goma” els sembla interessant aquesta iniciativa: aquest codi, ja en la seva introducció, es basa en principis fonamentals com el respecte a la dignitat humana i la Convenció dels Drets Humans.
Es diu que la confiança cap al cos de la policia per part de la població es basa en gran part en l’actitud que tenen els agents cap a les persones. El codi recorda que la policia ha de respectar les decisions dels jutges i no posar obstacles a la investigació i execució de decisions per part de la justícia.

Es fa referència al respecte per la vida de les persones, a la prevenció de la tortura, a la proporcionalitat, al dret a la circulació i la presumpció d’innocència. Entre moltes d’altres coses, es fa també referència a la necessitat de la formació permanent dels policies i al fet que tenen els mateixos drets civils que qualsevol altre ciutadà.

L’ entitat de víctimes també creu que, ja que es vol posar la policia catalana a nivell d’Europa, podrien seguir les recomanacions pel que fa a l’armament, que són molt clares quan parlen de les armes i fa una distinció entre les que es consideren letals i “menys letals”: en aquestes recomanacions es diu que la policia europea mai hauria d’utilitzar armes que es disparin per dispersar masses de gent.
Però en cas que es faci, sempre ha de ser amb armes que no superin els 122 jules d’energia ja que si superen aquesta xifra són considerades letals. En el cas de les pilotes de goma, són disparades amb una energia de 830 jules i per tant, segons la UE, són letals. En el nostre país la pena de mort es va abolir fa molts anys i considerem doncs totalment desproporcionat utilitzar aquest tipus d’armes.

SBG s’alegra que es reobri el debat sobre la necessitat de tenir un codi ètic de policia, ja que això és mirar endavant per l’ interès de tota la ciutadania, i espera que es vagin incorporant les recomanacions europees sobre la policia per tal de tenir un cos de seguretat de prestigi i en consonància amb el tipus de país que volem ser.

En un comunicado oficial entregado a la Generalitat en febrero de 2011, el SPC pide directamente al conseller de Interior, Felip Puig, que entre en vigor la última versión del Código Ético Europeo de Policía.

Tras el intento fallido de aprobar un código ético para la policía catalana, actualmente los Mossos no tienen código deontológico.
A la asociación “Stop Balas de Goma” les parece interesante esta iniciativa: este código, ya en su introducción, se basa en principios fundamentales como el respeto a la dignidad humana y la Convención de los Derechos Humanos.
Se dice que la confianza hacia el cuerpo de la policía por parte de la población se basa en gran parte en la actitud que tienen los agentes hacia las personas.

El código recuerda que la policía debe respetar las decisiones de los jueces y no poner obstáculos a la investigación y ejecución de decisiones por parte de la justicia. Se hace referencia al respeto por la vida de las personas, la prevención de la tortura, a la proporcionalidad, al derecho a la circulación y la presunción de inocencia. Entre muchas otras cosas, se hace también referencia a la necesidad de la formación permanente de los policías y a que tienen los mismos derechos civiles que cualquier otro ciudadano.

La entidad de víctimas también cree que, ya que se quiere poner la policía catalana a nivel de Europa, podrían seguir las recomendaciones en cuanto al armamento, que son muy claras cuando hablan de las armas y hace una distinción entre las que se consideran letales y “menos letales”: en estas recomendaciones se dice que la policía europea nunca debería utilizar armas que se disparen para dispersar masas de gente.
Pero en caso de que se haga, siempre tiene que ser con armas que no superen los 122 jules de energía ya que si superan esta cifra son consideradas letales. En el caso de las pelotas de goma, son disparadas con una energía de 830 jules y por lo tanto, según la UE, son letales. En nuestro país la pena de muerte se abolió hace muchos años y consideramos pues totalmente desproporcionado utilizar este tipo de armas.

SBG se alegra que se reabra el debate sobre la necesidad de tener un código éticode policía, ya que esto es mirar adelante por el interés de toda la ciudadanía, y espera que se vayan incorporando las recomendaciones europeas sobre la policía para tener un cuerpo de seguridad de prestigio y en consonancia con el tipo de país que queremos ser.

El Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) reclama un codi ètic a interior

L’Associació “STOP BALES DE GOMA” espera no haver de lamentar avui altres víctimes de projectils de goma

En previsió de l’ èxit del Barça en la final de la Copa del Rei, els Mossos d’ Esquadra i la Guàrdia Urbana s’ han coordinat per tal que en la celebració de després no hi hagi destrosses. Han acordat que la Guàrdia Urbana revisarà les persones que vulguin entrar a la Rambla- Canaletes per tal de comprovar que no portin objectes contundents que puguin fer mal al mobiliari urbà. Tot i així, els Mossos d’ Esquadra han declarat que avui a la nit provaran les noves escopetes adquirides com un fet consumat. Els semblen declaracions desafortunades ja que, recorden, disparar a les persones ha de ser sempre en última instància i si es posen mesures preventives és precisament per no haver-les d’utilitzar.

SBG adverteix que les noves escopetes no substitueixen l’ús de les boles de goma, sinó que simplement són un afegit. Si la policia ho considera continuarà utilitzant les escopetes de boles de goma com fins ara. Recorda també que el protocol establert per les noves llançadores GL-06LL no obliga a avisar per megafonia que es procedirà a disparar, i que es podrà fer a un metre de la persona. L’ impacte és directe i segons l’ agència EFE, es podrà colpejar de coll en avall, no exclusivament a la part inferior del cos. SBG veu aquests fets molt greus ja que pensen que els festejadors en tot moment han d’ estar assabentats que es dispararà, i recorda que a França, on s’utilitzen unes armes pràcticament iguals a les noves llançadores, hi ha nois que han perdut un ull.

Aquesta associació de víctimes de les boles de goma no entén que es doni per fet que s’haurà de disparar a les persones i que no s’hagi fet una reflexió profunda sobre aquestes armes; espera no haver de lamentar més ferits greus que facin créixer l’ entitat.

En previsión del éxito del Barça en la final de la Copa del Rey, los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana se han coordinado para que en la celebración de después no haya destrozos. Han acordado que la Guardia Urbana revisará las personas que quieran entrar en la Rambla-Canaletas para comprobar que no lleven objetos contundentes que puedan dañar el mobiliario urbano. Sin embargo, los Mossos d ‘Esquadra han declarado que esta noche probarán las nuevas escopetas adquiridas como un hecho consumado. Les parecen declaraciones desafortunadas ya que, recuerdan, disparar a las personas debe ser siempre en última instancia y si se ponen medidas preventivas es precisamente por no tener que utilizarlas.

SBG advierte que las nuevas escopetas no sustituyen el uso de las bolas de goma, sino que simplemente son un añadido. Si la policía lo considera continuará utilizando las escopetas de bolas de goma como hasta ahora. Recuerda también que el protocolo establecido por las nuevas lanzadoras GL-06LL no obliga a avisar por megafonía que se procederá a disparar, y que se podrá hacer a un metro de la persona. El impacto es directo y según la agencia EFE, se podrá golpear de cuello para abajo, no exclusivamente en la parte inferior del cuerpo. SBG ve estos hechos muy graves ya que piensan que los festejantes en todo momento deben estar enterados de que se disparará, y recuerda que en Francia, donde se utilizan unas armas prácticamente iguales a las nuevas lanzadoras, hay chicos que han perdido un ojo.

Esta asociación de víctimas de las bolas de goma no entiende que se dé por hecho que se deberá disparar a las personas y que no se haya hecho una reflexión profunda sobre estas armas; espera no tener que lamentar más heridos graves que hagan crecer la entidad.

L’Associació “STOP BALES DE GOMA” espera no haver de lamentar avui altres víctimes de projectils de goma

demostració del funcionament de les noves escopetes

Avui divendres, dia 15 d’abril, els membres de la Comissió d’Interior juntament amb el conseller Felip Puig, van a la comissaria central dels Mossos d’Esquadra de Sabadell per tal de veure una demostració del funcionament de les noves armes adquirides per la policia catalana, les escopetes GL-06 Single Shot Launcher, les quals podran disparar projectils de goma espuma a un metre de les persones, i a llargues distàncies, gasos fumògens i lacrimògens.
Aquesta és la primera acció que fan els diputats de la comissió per a conèixer el nou armament dels mossos d’Esquadra.
L’associació “Stop Bales de Goma” i la ONG “Justícia i Pau” esperen que no sigui l’última i que aquesta visita ajudi a fer reflexionar als diputats sobre la perillositat d’aquestes armes.
Volen recordar que a França, on s’utilitza una tipologia molt similar d’armes, almenys dos nois han perdut un ull; pensen que disparar a un metre d’un manifestant és d’una violència altament desproporcionat i no entenen com pot ser que s’ hagin incorporat els gasos fumògens i lacrimògens sense discutir-ho al Parlament.
Fins el dia de la seva aprovació, aquests materials estaven vetats ja que es considerava que podien posar en perill la vida de les persones amb problemes respiratoris.

Associació STOP Bales de Goma

demostració del funcionament de les noves escopetes

El Sìndic de Greuges investiga als Mossos

(Noticia EP): El Defensor del Pueblo investiga a los Mossos d’Esquadra por disparar una bala de goma que dejó tuerto a un joven italiano tras impactarle en el ojo cuando se encontraba en Barcelona en una terraza durante la celebración de la victoria de España en el mundial de fútbol, el pasado 11 de julio.

Sin que existiera ningún peligro o altercado que justificara el uso de la fuerza, los Mossos d’Esquadra montaron un dispositivo para desalojar a la gente del lugar, disparando balas de goma hacia las personas que estaban en las mesas exteriores y a la puerta del bar en el que se encontraba el interesado siendo alcanzado en un ojo, habiendo perdido totalmente la visión del mismo a consecuencia del impacto de la bala”, explica el Defensor del Pueblo en su informe anual de 2010 recogido por Europa Press.

Esta institución añade que esta investigación la ha realizado a iniciativa propia y que en el marco de estas actuaciones ha solicitado información adicional al Fiscal General del Estado, “al objeto de disponer de mayores elementos con carácter previo a instar a la Administración la incoación de un expediente disciplinario”.

La víctima es uno de los miembros de la asociación Stop Balas de Goma, que trabaja para lograr que la policía catalana deje de usar este tipo de armas.

Esta asociación se ha reunido con diputados del Parlament y el conseller de Interior, Felip Puig, para trasladarles su postura, y espera que se cree una subcomisión parlamentaria que aborde este tema.


EuropaPress(Noticia EP): El Defensor del Pueblo investiga a los Mossos d’Esquadra por disparar una bala de goma que dejó tuerto a un joven italiano tras impactarle en el ojo cuando se encontraba en Barcelona en una terraza durante la celebración de la victoria de España en el mundial de fútbol, el pasado 11 de julio.

Sin que existiera ningún peligro o altercado que justificara el uso de la fuerza, los Mossos d’Esquadra montaron un dispositivo para desalojar a la gente del lugar, disparando balas de goma hacia las personas que estaban en las mesas exteriores y a la puerta del bar en el que se encontraba el interesado siendo alcanzado en un ojo, habiendo perdido totalmente la visión del mismo a consecuencia del impacto de la bala”, explica el Defensor del Pueblo en su informe anual de 2010 recogido por Europa Press.

Esta institución añade que esta investigación la ha realizado a iniciativa propia y que en el marco de estas actuaciones ha solicitado información adicional al Fiscal General del Estado, “al objeto de disponer de mayores elementos con carácter previo a instar a la Administración la incoación de un expediente disciplinario”.

La víctima es uno de los miembros de la asociación Stop Balas de Goma, que trabaja para lograr que la policía catalana deje de usar este tipo de armas.

Esta asociación se ha reunido con diputados del Parlament y el conseller de Interior, Felip Puig, para trasladarles su postura, y espera que se cree una subcomisión parlamentaria que aborde este tema.


EuropaPress

El Sìndic de Greuges investiga als Mossos

flashmob 2 de abril 2011

El 2 de abril 2011, mes de 200 persones van manifestar a la Plaça de Sant Jaume a Barcelona per a demanar la abolició de les bales de goma. Van escriure els mateix, amb els seus cossos, la paraula STOP.

[scrollGallery id=4]
Foto: Fabio Pitrola


http://www.elperiodico.com/swf/CTVPlayer.swf?assetID=813007_es_videos&location=embed
www.elperiodico.com


http://www.btvnoticies.cat/wp-content/themes/btvnoticies/swf/player.swf
www.btvnoticies.cat
www.espatriati.it

flashmob 2 de abril 2011